BIP

 
 Informacje podstawowe
Nazwa:  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Skrót nazwy firmy:  PWiK sp. z o.o.

Adres Firmy:  37-700 Przemyśl, ul.Rokitniańska 4
Telefon:  +48 16 678 32 59
WWW: pwik.przemysl.pl email:  sekretariat@pwik.przemysl.pl
Regon:  650030510  NIP: 795-000-82-21
 
 Forma prawna
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. jest jednoosobową spółką Gminy Miejskiej Przemyśl
 
Informacje ogólne o spółce 
 

Udziałowcy:  100 % udziałów należy do Gminy Miejskiej Przemyśl.

Data wpisu do rejestru handlowego:  31.12.1992
Kapitał zakładowy : 100 630 000 PLN

 


ORGANY SPÓŁKI
 
ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW:
 
Robert Choma
-
Prezydent Miasta Przemyśla

w imieniu Gminy Miejskiej Przemyśl


  RADA NADZORCZA
w jej skład obecnie wchodzą: 

 
    Wiesława Fuksa
  -
      Przewodnicząca Rady Nadzorczej
    Jan Kijanka  
  -
      Z-ca Przewodniczącego RN
    Józef Różycki
  -
      Sekretarz RN
    Marek Babiarczyk
  -
      Członek RN

 

 ZARZĄD SPÓŁKI: Zarząd składa się od jednej do trzech osób w tym Prezesa Zarządu. Powoływany jest przez Radę Nadzorczą na czas nieoznaczony, spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Wspólników - obecnie Zarząd Spółki tworzy:

  
Ryszard Lewandowski
  -
      Prezes Zarządu

      

 

Przedmiot działalności:

1)       36.00.Z  Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
2)       37.00.Z  Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

3)       71.12.Z  Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

4)       71.20.B  Pozostałe badania i analizy techniczne

5)       42.21.Z  Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

6)       49.41.Z  Transport drogowy towarów

7)       35.30.Z  Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do  układów  klimatyzacyjnych

8)       35.11.Z  Wytwarzanie energii elektrycznej
9)       25.62.Z  Obróbka mechaniczna elementów metalowych

10)     43.22.Z  Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowyc i  klimatyzacyjnych

11)     43.99.Z  Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

12)     01.19.Z  Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

 

13)     71.20.A  Badania i analizy związane z jakością żywności

 
 

Sektor działalności:  

Pobór, uzdatnianie  i rozprowadzanie wody,  odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

 

Obszar działalności:

Miasto Przemyśl, Gmina Przemyśl, Gmina Krasiczyn, Gmina Żurawica, Gmina Medyka.

Z systemu wodociągowego Miasta Przemyśla zaopatrywane są w wodę: 

-        na terenie Gminy Przemyśl: Nehrybka, Pikulice, Krówniki, Łuczyce, Rożubowice, Ostrów,  Kuńkowce, Stanisławczyk, Hermanowice, Malhowice oraz częściowo Łętownia;

-        na terenie Gminy Krasiczyn: Prałkowce, Dybawka, Tarnawce, Krasiczyn, Korytniki,  Śliwnica,  

-        na terenie Gminy Żurawica: Buszkowice, Buszkowiczki, Żurawica;

-        na terenie Gminy Medyka: Siedliska, Jaksmanice, Łapajówka, Hureczko.

Do systemu kanalizacyjnego i oczyszczalni ścieków miasta Przemyśla podłączone są kanalizacje sanitarne z miejscowości: Prałkowce, Ostrów, Nehrybka, Pikulice, Hermanowice, Krówniki.


 

Aktualną strukturę organizacyjną Spółki
przedstawia poniższy diagram:

(kliknąć w schemat by powiększyć) Strona edytowana przez użytkownika Andrzej Pierożek. Data: 2018-02-01 09:08:09.
 

Załączone pliki